Ubezpieczenia zdrowotne

Szanowni Państwo,

przedstawiamy ofertę prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego Compensa MULTI Zdrowie, które gwarantuje nowoczesną i kompleksową opiekę medyczną, obejmującą usługi z zakresu: konsultacji lekarskich, badań
diagnostycznych, szczepień, profilaktyki, opieki przedporodowej, a także 24-godzinną infolinię medyczną.

Świadczenia te są dostępne bezgotówkowo, na podstawie Karty Ubezpieczenia, w sieci blisko 2500 Rekomendowanych Placówek Medycznych w całej Polsce. Aby zapewnić wysoki standard opieki zdrowotnej,
nawiązaliśmy współpracę z wybranymi placówkami medycznymi na terenie całego kraju. Dzięki temu każdy może liczyć na pomoc lekarską, pielęgniarską lub terapeutyczną zarówno w pobliżu miejsca pracy, jak i zamieszkania, a także w czasie delegacji lub urlopu.

Dodatkowo, w ramach ubezpieczenia istnieje możliwość skorzystania ze świadczeń medycznych w dowolnie wybranej placówce medycznej na zasadach refundacji.

 

Prywatny program ubezpieczeń zdrowotnych – Compensa MULTI Zdrowie

Ubezpieczenie dla klientów indywidualnych oferowane jest w następujących wariantach:
warianty ambulatoryjne

 • MULTI/MEDMULTI
 • MULTI z 20-procentowym udziałem własnym/MEDMULITI z 20-procentowym udziałem własnym.

W opcji z 20-procentowym udziałem własnym przy składce niższej o ponad 30% Klient zobowiązany jest każdorazowo dopłacić 20% ceny obowiązującej na dane świadczenie w danej placówce medycznej.
W ramach wyżej wskazanych wariantów ambulatoryjnych obowiązują dwa różne wykazy Rekomendowanych Placówek Medycznych:

 • wykaz nr 1 Rekomendowanych Placówek Medycznych (bez dostępu do placówek w Warszawie: CM Damiana i Babka Medica, na terenie kraju obowiązuje standardowa sieć placówek),
 • wykaz nr 2 Rekomendowanych Placówek Medycznych (wraz z dostępem do placówek CM Damiana i Babka Medica w Warszawie, na terenie kraju obowiązuje standardowa sieć placówek).

W zależności od wyboru wykazu Rekomendowanych Placówek Medycznych, o których mowa powyżej, obowiązują różne wartości składek zgodnie z poniższą tabelą.

 

Wysokość składki

Grupa
    wiekowa   
 Wiek    Dostęp do Rekomendowanych Placówek Medycznych
zgodnie z wykazem nr 1
Dostęp do Rekomendowanych Placówek Medycznych
zgodnie z wykazem nr 2
Składka miesięczna w zł Składka miesięczna w zł
 MULTI    MEDMULTI MULTI  MEDMULTI
Bez udziału własnego Udział własny 20% Bez udziału własnego  Udział własny 20%  Bez udziału własnego Udział własny 20%  Bez udziału własnego  Udział własny 20%

1

0 - 14 120  82  120  82  159  108  159  108 
15 - 20 104  71  100  68  125  85  125  85 
21 - 25  155  105  100  68  186  126  125  85 
26 - 30 169  115  105  71  220  150  131  89 
31 - 35 177  120  111  75  230  156  139  95 
36 - 40 183  124  116  79  238  162  157  107 
7 41 - 45 191  130  136  92  248  169  170  116 
8 46 - 50 190  129  156  106  237  161  187  127 
9 51 - 65 239  163  211  143  299  203  164  180 
10 56 - 60 258  175  249  169  323  220  299  203 
11 61 - 65 270  184  269  183  338  230  323  220 

 

Każdy z powyższych wariantów może zostać rozszerzony o świadczenia z zakresu rehabilitacji oraz o warianty szpitalne, dla których obowiązują poniższe tabele składek.

 Wiek    REHABILITACJA
Bez udziału własnego Udział własny 20%
0 - 14 22  15 
15 - 20 17  12 
21 - 25  19  13 
26 - 30 20  13 
31 - 35 22  15 
36 - 40 23  15 
41 - 45 25  17 
46 - 50 29  20 
51 - 65 35  24 
56 - 60 41  28 
61 - 65 44  30 

 

Wysokość składek dla zasiłku szpitalnego i świadczenia operacyjnego

 Wiek    Składka miesięczna w zł
Wysokość zasiłku dziennego w zł Świadczenie operacyjne
50 zł 100 zł 150 zł  200 zł  Wariant A Wariant B
0 - 14 16  24  32  21 
15 - 20 14  21  28  28 
21 - 25  18  27  36  35 
26 - 30 11  22  33  44  36 
31 - 35 12  24  36  48  10  38 
36 - 40 11  22  33  44  11  45 
41 - 45 11  22  33  44  12  49 
46 - 50 14  38  42  56  17  66 
51 - 65 19  38  57  76  20  80 
56 - 60 19  38  57  76  25  99 
61 - 65 25  50  75  100  31  122 

 

Uzyskane z tytułu zasiłku szpitalnego lub świadczenia operacyjnego środki finansowe mogą być przeznaczone na dowolny cel, np.:

 • pokrycie kosztów leczenia w placówce prywatnej,
 • dodatkową opiekę pielęgniarską,
 • zakup lekarstw,
 • hospitalizację o podwyższonym standardzie,
 • rekompensatę utraconych dochodów.

 

 RODZAJ ŚWIADCZENIA ZDROWOTNEGO  MULTI  MEDMULTI KWOTA REFUNDACJI (W ZŁ)
Konsultacje lekarskie bez skierowania, niezależnie od stopnia naukowego
Maksymalny czas oczekiwania na konsultację lekarza internisty, lekarza rodzinnego oraz pediatry – 1 dzień roboczy od momentu zgłoszenia, maksymalny czas oczekiwania na konsultacje lekarzy pozostałych specjalności – 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia
Internista, lekarz rodzinny, pediatra   ✓  ✓ 65 
Chirurg, okulista, dermatolog, laryngolog, kardiolog, urolog, ortopeda, pulmonolog, neurolog, alergolog, gastrolog, diabetolog, endokrynolog, reumatolog, nefrolog, hematolog, onkolog, chirurg dziecięcy, neurolog dziecięcy  ✓ ✓  75 
Ginekolog ✓  75 
Lekarze pozostałych specjalności, chyba że ich brak wynika z wyłączeń OWU i SWU (np. stomatolog, chirurg szczękowy, psychiatra)  ✓ ✓  75 
Wizyty domowe
Nielimitowane wizyty domowe lekarza internisty, pediatry oraz medycyny rodzinne
✓  ✓  100 
Zabiegi ambulatoryjne pod warunkiem, że istnieje możliwość ich wykonania w warunkach ambulatoryjnych bez szkody dla Ubezpieczonego   
Zabiegi chirurgiczne, okulistyczne, otolaryngologiczne, urologiczne, alergologiczne  ✓  ✓  w cenie konsultacji
Szczepienia   
Szczepienie przeciw grypie 1 raz w roku ubezpieczeniowym  ✓   ✓  32 
Podanie antytoksyny przeciwtężcowe  ✓   ✓  25 
Szczepienie przeciw WZW A i B  ✓  ✓  120 
Zabiegi pielęgniarskie wykonywane w placówce medycznej    
Ambulatoryjne zabiegi pielęgniarskie wykonywane w placówce medycznej przez personel pielęgniarski na podstawie skierowania lekarza   ✓   ✓ 10 
Badania diagnostyczne – nielimitowane, na podstawie skierowania od lekarza
Morfologia krwi z rozmazem   ✓   ✓  10 
Czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)   ✓   ✓ 
Kreatynina    ✓    ✓ 
OB    ✓    ✓ 
Czas protrombinowy (PT/wskaźnik Quicka/INR),    ✓    ✓ 
Elektrolity, sód (Na), potas (K)    ✓    ✓ 
Cholesterol całkowity, cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy    ✓    ✓ 
Lipidogram (CHOL + HDL + LDL + TG)    ✓    ✓  26 
Kwas moczowy    ✓    ✓ 
Białko całkowite    ✓    ✓ 
Żelazo (Fe)    ✓    ✓ 
Bilirubina całkowita    ✓   ✓
Amylaza/diastaza    ✓    ✓ 
Aminotransferaza alaninowa (ALAT/ALT/GPT)    ✓   ✓
Aminotransferaza asparaginianowa (AspAT/AST/GOT)    ✓   ✓
Hormon tyreotropowy (TSH)    ✓    ✓  20 
Białko C-reaktywne (CRP)    ✓   ✓ 18 
Glukoza/cukier na czczo    ✓   ✓
Antygen HBs (HbsAg/HBs)    ✓   ✓ 21 
Azot mocznikowy (BUN    ✓   ✓
Badanie moczu – badanie ogólne, amylaza/diastaza, osad    ✓    ✓ 
Badanie kału na krew utajoną    ✓   ✓ 15 
Posiew w kierunku bakterii tlenowych + antybiogram    ✓   ✓ 30 
Pobranie i wykonanie wymazu cytologicznego    ✓   - 30 
Badania hematologiczne
Retikulocyty   ✓  ✓  7
Określenie grupy krwi  ✓  ✓ 25
Test w kierunku antyglobulin ludzkich (odczyn Coombsa)  ✓  ✓ 25
Czas krwawienia, czas krzepnięcia  ✓  ✓ 8
Czas trombinowy, fibrynogen  ✓  ✓ 10
Produkty degradacji fibrynogenu  ✓  ✓ 25
Antytrombina III  ✓  ✓ 35
D-dimer  ✓  ✓ 35
Badania biochemiczne
Lipaza  ✓  ✓ 15 
Cholinoesteraza   ✓   ✓ 25 
Homocysteina  ✓  ✓ 50 
Fosfataza alkaliczna (zasadowa ALP/ALK)  ✓  ✓
Fosfataza kwaśna całkowita (ACP), fosfataza kwaśna sterczowa (PAP)  ✓  ✓ 12 
Dehydrogenaza mleczanowa (LDH)  ✓  ✓ 11 
Kinaza kreatynowa (CK/CPK)  ✓  ✓ 12 
Kinaza izoenzym (CK-MB)  ✓  ✓ 20 
Troponina  ✓  ✓ 25 
Albuminy  ✓  ✓
Proteinogram (rozdział elektroforetyczny białka)  ✓  ✓ 19 
Bilirubina bezpośrednia  ✓  ✓
Próby wątrobowe: gamma-glutamylotransferaza/glutamylotranspeptydaza (GGTP/GGT)  ✓  ✓
Elektrolity: wapń całkowity (Ca) i zjonizowany, chlorki (Cl), magnez (Mg), fosfor (P)  ✓  ✓
Cynk (Zn)  ✓  ✓ 40 
Miedź (Cu)  ✓  ✓ 30 
Badanie zdolności wiązania żelaza (TIBC/UIBC)  ✓  ✓ 15 
Ferrytyna  ✓  ✓ 32 
Transferyna  ✓  ✓ 29 
Kwas foliowy  ✓  ✓ 32 
Witamina B12  ✓ - 32 
Krzywa wchłaniania żelaza  ✓  ✓ 38 
Ceruloplazmina  ✓  ✓ 35 
Krzywa obciążenia glukozą  ✓  ✓ 18 
Hemoglobina glikowana (HbA1c)  ✓  ✓ 28 
Insulina  ✓  ✓ 28 
Peptyd C  ✓  ✓ 30 
Badania hormonalne
Trójjodotyronina całkowita (TT3), trójjodotyronina wolna (fT3), tyroksyna całkowita (TT4), tyroksyna wolna (fT4)   ✓   ✓  19 
Estradiol, hormon folikulotropowy (FSH), hormon luteinizujący/luteotropowy (LH), kortyzol/glikokortykosteroid, progesteron), testosteron, tyreoglobulina, gonadotropina FSH, gonadotropina hormon luteinizujacy    ✓  ✓ 24 
Prolaktyna/laktotropina (PRL)   ✓  - 24 
Aldosteron, estriol, parathormon (PTH), siarczan dehydroepiandrosteronu (DHEA-S)   ✓  ✓ 35 
Markery nowotworowe
Antygen CA 125 (CA125), antygen CA 15-3 (15-3), antygen CA 19-9 (CA 19-9) antygen karcynoembrionalny/ rakowozarodkowy (CEA), antygen swoisty dla stercza (PSA całkowity), antygen swoisty dla stercza (PSA wolny), alfa-fetoproteina (AFP)
  ✓  ✓ 35 
Badania immunologiczne
Immunoglobuliny A całkowite/nieswoiste (IgA), immunoglobuliny G całkowite/nieswoiste (IgG), immunoglobuliny M
całkowite/nieswoiste (IgM), immunoglobuliny E całkowite/nieswoiste (IgE)
 ✓   ✓ 25
Badania serologiczne
Antystreptolizyna (ASO) 12
Przeciwciała p. cytoplazmie ANCA (pANCA, cANCA, aANCA) 45
Przeciwciała p. jądrowe (ANA) 50
Odczyn Wassermanna (WR) USR, VDRL 11
Odczyn Waalera-Rosego 14
Czynnik reumatoidalny (RF) 11
Mioglobina 35
Przeciwciała przeciwtarczycowe 30
Przeciwciała p. HBs (anty-HBs) 30
antygen (HBeAg) 35
Przeciwciała p. HCV (anty-HCV) 35
Przeciwciała p. cytomegalowirusowi (anty-CMV) w klasach IgM i IgG 30
Przeciwciała p. Helicobacter pylor 30
Przeciwciała p. ludzkiemu wirusowi niedoboru odporności HIV 1
Przeciwciała p. ludzkiemu wirusowi niedoboru odporności HIV 2
35
Przeciwciała p. Toxoplasma gondii w klasach IgM i IgG - 35
Przeciwciała p. wirusowi różyczki Rubella w klasach IgM i IgG 30
Przeciwciała p. Borrelia burgdorferi w klasach IgM i IgG 30
Przeciwciała p. wirusowi Epsteina-Barr w klasach IgM i IgG (mononukleoza) 30
Przeciwciała p. Chlamydia trachomatis w klasach IgM i IgG 40
Przeciwciała anty-TPO (przeciw peroksydazie tarczycowej)
Przeciwciała anty-TG (przeciw tyreoglobulinie)
37
Badania moczu   
Glukoza/cukier, elektrolity (sód, potas, wapń, fosfor/fosforany nieorganiczne, magnez), kreatynina, kwas moczowy, mocznik  ✓  ✓  7
Albumina w moczu  ✓  ✓ 15 
Badania dobowej zbiórki moczu klirens kreatyniny i liczba Addisa  ✓  ✓ 11 
Test ciążowy (gonadotropina kosmówkowa HCG)  ✓  - 17 
Badanie bakteriologiczne, mykologiczne z antybiogramem  ✓  ✓ 35 
Badania kału   
Badanie ogólne  ✓   ✓ 13 
W kierunku jaj pasożytów  ✓  ✓ 13 
W kierunku cyst lamblii (ELISA)   ✓  ✓ 25 
W kierunku Shigella i Salmonella  ✓  ✓ 39 
Bakteriologia
Posiew w kierunku bakterii beztlenowych (identyfikacja drobnoustroju + antybiogram) moczu, kału, krwi, plwociny 35
Wymaz i posiew (identyfikacja drobnoustroju + antybiogram) ze zmiany skórnej, ze zmiany ropnej, z czyraka, z rany, z cewki moczowej, z kanału szyjki macicy, z pochwy, z gardła, z jamy ustnej, z nosa, z oka, z ucha 35
Wymaz i posiew (identyfikacja drobnoustroju + antybiogram) z kanału szyjki macicy, z pochwy - 35
Badania mykologiczne
Wymaz ze zmiany skórnej, ze zmiany ropnej, z czyraka, z rany, z cewki moczowej, z gardła, z jamy ustnej z nosa, z oka, z  ucha w kierunku drożdży, grzybów i pleśni z antybiogramem 35
Wymaz z kanału szyjki macicy, z pochwy pleśni z antybiogramem - 35
Badania diagnostyczne
EKG spoczynkowe  ✓  ✓ 25 
EKG wysiłkowe  ✓  ✓ 75 
24-godzinne badanie EKG i ciśnienia tętniczego krw  ✓  ✓ 60 
RTG klatki piersiowej, czaszki, kręgosłupa, miednicy, kości kończyn  ✓  ✓ 40 
RTG pozostałe  ✓  ✓ 50 
USG jamy brzusznej, tarczycy  ✓  ✓ 70 
USG ginekologiczne przez powłoki brzuszne, USG ginekologiczne (ocena ciąży), USG transwaginalne, USG ciąży przez powłoki brzuszne, z wyłączeniem badań wykonywanych w technologii 3D/4D oraz technikami biologii molekularnej oraz z wyłączeniem rozszerzonego USG genetycznego  ✓  - 70 
USG pozostałe  ✓  ✓ 70 
Urografia  ✓  ✓ 150 
Mammografia  ✓  - 80 
Audiometria  ✓  ✓ 25 
Spirometria  ✓  ✓ 28 
Densytometria  ✓  ✓ 65 
Badania endoskopowe (bez kosztu znieczulenia)
Gastroskopia,
Kolonoskopia,
Rektoskopia,
Sigmoidoskopia
 ✓  ✓
80 
200 
100 
150 
Badania histopatologiczne (pobranie i wykonanie badania)  ✓  ✓ 55 
Biopsja cienkoigłowa  ✓  ✓ 95 
EEG  ✓  ✓ 80 
EMG  ✓  ✓ 70 
Tomografia komputerowa  ✓  ✓ 250 
Angiografia z zastosowaniem tomografii komputerowe  ✓  ✓ 300 
Rezonans magnetyczny  ✓  ✓ 450 
Angiografia z zastosowaniem rezonansu magnetycznego  ✓  ✓ 500 
Scyntygrafia tarczycy  ✓  ✓ 80 
Rehabilitacja
Limit 20 zabiegów w Roku Ubezpieczeniowym. Zabiegi rehabilitacyjne wykonywane są na zlecenie lekarza.
 opcja  opcja  
Ćwiczenia instruktażowe (indywidualne) z wyłączeniem technik manualnych      30 
Ćwiczenia ogólnousprawniające (grupowe)     15 
Wyciąg trakcyjny     10 
Galwanizacja     10 
Jonoforeza     10 
Fonoforeza     10 
Elektrostymulacja     10 
Prądy diadynamiczne     10 
Prądy wielkiej częstotliwości (CURAPULS)     10 
Prądy interferencyjne      10 
Prądy Kotza     10 
Prądy TENS      10 
Prądy Träberta     10 
Impulsowe pole magnetyczne     10 
Terapia ultradźwiękowa     10 
Krioterapia miejscowa     12 
Laseroterapia     12 
Asisstance medyczny   
Wizyta pielęgniarki w miejscu pobytu Ubezpieczonego   ✓  ✓ 250 PLN na
1 osobę / 3 wizyty
w Roku Ubezpieczeniowym
Opieka domowa po leczeniu w szpitalu  ✓  ✓ 150 PLN za
każdą wizytę /
3 wizyty w Roku
Ubezpieczeniowym
Transport do Podmiotu Leczniczego  ✓  ✓ 500 PLN / 1 raz
w Roku Ubezpieczeniowym
Transport pomiędzy Podmiotami Leczniczymi  ✓  ✓ 500 PLN / 1 raz
w Roku Ubezpieczeniowym
Transport ze szpitala do miejsca wskazanego przez Ubezpieczonego  ✓  ✓ 500 PLN / 1 raz
w Roku Ubezpieczeniowym
Zakwaterowanie na czas rekonwalescencji  ✓  ✓ 150 PLN za każdą dobę / 3 doby
w Roku Ubezpieczeniowym
Psycholog  ✓  ✓ 500 PLN /
1 wizyta w Roku
Ubezpieczeniowym
Rehabilitacja  ✓  ✓ 250 PLN za 1
wizytę, w tym
koszty transportu
/ 3 wizyty w Roku
Ubezpieczeniowym
Sprzęt rehabilitacyjny  ✓  ✓ 250 PLN / 1 raz
w Roku Ubezpieczeniowym
Dostarczenie lekarstw  ✓  ✓ 250 PLN / 1 raz
w Roku Ubezpieczeniowym
bez kosztów leków
Przekazywanie pilnych wiadomości  ✓  ✓ organizacja bez
pokrycia kosztów
Osobisty asystent medyczny  ✓  ✓ organizacja bez
pokrycia kosztów

 

tabelka

 

Partner medyczny

Sieć Rekomendowanych Placówek Medycznych tworzą wysokospecjalistyczne przychodnie lekarskie z najlepszą kadrą lekarską, także profesorsko-ordynatorską, kadrą pielęgniarską i nowoczesnym sprzętem diagnostycznym i laboratoryjnym. Rekomendowane placówki zapewniają dostęp do profesjonalnych świadczeń medycznych.
Wyszukiwarkę placówek medycznych znajdą Państwo na stronie www.compensa.pl.

 

Karta Ubezpieczenia

Każdy z Ubezpieczonych otrzymuje Kartę Ubezpieczenia – przepustkę do nowoczesnej medycyny. Karta wraz z dokumentem tożsamości uprawnia do bezgotówkowego korzystania ze świadczeń medycznych w placówkach Partnera Medycznego.

 

Jak korzystać z ubezpieczenia?

 • Ubezpieczenie zapewnia bezgotówkowy dostęp do świadczeń zdrowotnych objętych umową w sieci około 2500 Rekomendowanych Placówek Medycznych na terenie całej Polski. Sieć placówek jest stale rozbudowywana. Terminy konsultacji i badań mogą być ustalane:
  – za pośrednictwem INFOLINII medycznej Compensy 22 501 35 15
  – bezpośrednio w Rekomendowanej Placówce Medycznej
  – za pośrednictwem aplikacji do umawiania wizyt dostępnej na stronie www.compensa.pl
  – za pośrednictwem Konta Pacjenta (e-konsultacje) na compensa.telemedi.co.
 • Refundacja kosztów za konsultacje lekarskie i badania wykonane poza siecią Rekomendowanych Placówek Medycznych. Zwrot do limitu ustalonego w OWU.

 

Warianty szpitalne

DZIENNY ZASIŁEK SZPITALNY
Compensa wypłaca Ubezpieczonemu za każdy dzień koniecznego z medycznego punktu widzenia pobytu w szpitalu zasiłek w wybranej przez Ubezpieczonego wysokości:

 • 50 zł za dzień
 • 100 zł za dzień
 • 150 zł za dzień
 • 200 zł za dzień

W przypadku pobytu w szpitalu na skutek nieszczęśliwego wypadku wypłacany zasiłek ulega podwojeniu. Dzienny zasiłek szpitalny jest świadczeniem ryczałtowym wypłacanym od pierwszego dnia pobytu w szpitalu.

ŚWIADCZENIE OPERACYJNE

Compensa wypłaca Ubezpieczonemu z tytułu przeprowadzonej operacji stałe świadczenie w zależności od grupy, do której operacja została zakwalifikowana:

 • operacje z grupy 1, np. operacje żylaków kończyn dolnych – 2000 zł
 • operacje z grupy 2, np. prosta mastektomia – 4000 zł
 • operacje z grupy 3, np. operacje nerek, kręgosłupa – 6000 zł
 • operacje z grupy 4, np. operacje wątroby – 8000 zł
 • operacje z grupy 5, np. przeszczepy – 10 000 zł

W wariancie A wypłata świadczenia przysługuje za operacje przeprowadzone w następstwie nieszczęśliwego wypadku.
W wariancie B odpowiedzialnością objęte są operacje zarówno w następstwie nieszczęśliwego wypadku, jak i choroby.

 

Co zrobić, aby zawrzeć ubezpieczenie?

W celu zawarcia ubezpieczenia należy wypełnić wniosek o ubezpieczenie.
Zachęcamy do kontaktu z naszym Przedstawicielem.

 

Zalety ubezpieczenia zdrowotnego Compensa MULTI Zdrowie

 • szybki i wygodny dostęp do opieki medycznej,
 • przejrzysty i zrozumiały zakres ochrony,
 • bezgotówkowe korzystanie z usług w sieci Rekomendowanych Placówek Medycznych,
 • możliwość korzystania ze świadczeń w dowolnie wybranej placówce medycznej na zasadach refundacji,
 • duży wybór lekarzy specjalistów (również lekarzy profesorów) bez skierowań i limitów,
 • opieka medyczna w ramach asisstance medycznego,
 • korzystna relacja ceny do oferowanego zakresu świadczeń,
 • krótki termin oczekiwania na wizytę u specjalisty czy badania diagnostyczne,
 • pełny zakres badań diagnostycznych (bez ograniczeń i dodatkowych kosztów za zużyte materiały czy preparaty, np. kontrasty w tomografii komputerowej lub w rezonansie magnetycznym),
 • wybrane szczepienia w ramach badań profilaktycznych,
 • około 2500 placówek medycznych na terenie całego kraju – to gwarancja opieki medycznej w Polsce podczas urlopu i wyjazdów służbowych,
 • 24-godzinna infolinia,
 • możliwość zawarcia ubezpieczenia w opcji z 20-procentowym udziałem własnym.